Truy cập nội dung luôn

THÀNH TÍCH TTYT NĂM 2017

THÀNH TÍCH TTYT NĂM 2017

     SỞ Y TẾ VĨNH LONG                                                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ LONG HỒ                                                                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             Long Hồ, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2017

Đơn vị Trung tâm y tế Long Hồ

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Trung tâm Y tế Long hồ được thành lập theo Quyết định số 5784/QĐ-SYT, ngày 27/12/2016 của Sở Y tế Vĩnh Long.

- Trung tâm Y tế Long Hồ nằm tại khóm 1, Thị trấn long hồ, huyện Long Hồ, điện thoại: 0703942030, địa chỉ email: ttytlongho@gmail.com;

- Những đặc điểm chính của đơn vị: Long Hồ là một huyện nằm ven Thị xã Vĩnh Long có 14 xã và 01 Thị Trấn gồm 117 khóm ấp, có số dân là 170.328 người có diện tích tự nhiên là 192,98 km2. Đa số sống nghề canh tác sản xuất nông nghiệp, được thiên nhiên ưu đãi với nguồn nước ngọt quanh năm, nên thích hợp chăn nuôi và trồng trọt, trình độ dân trí tương đối thấp, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe có tiến bộ đáng kể.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quyết định số: 26/2005/QĐ – BYT, ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế và quyết định của Sở Y tế Vĩnh Long cho phép đơn vị thành lập 2 Phòng, 4 Khoa với - Trung tâm Y tế Long Hồ biên chế được giao trong năm 2017 là 255, đơn vị thực hiện 255 cụ thể :

Tổng số cán bộ viên chức: 255

- Thạc sỹ y khoa: 03

- Thạc sỹ môi trường: 01

- Bs chuyên khoa I: 13, Bác sỹ: 20

- Cử nhân YTCC: 01

- Dược sĩ  CKI: 01, Dược sĩ ĐH: 07, Dược sĩ TH: 22

- Y sĩ: 69

- Điều dưỡng: 42 trong đó cử nhân: 08

- Nữ hộ sinh: 37 trong đó cử nhân 03

- Kỹ thuật viên: 05 trong đó CN: 01

- Khác: 34

          - Ngoài ra Trung tâm Y tế còn cử đi đào tạo nâng cao trình độ Sau đại học và Đại học cho tuyến Huyện và Trạm y tế :

          - Tổ chức Đảng, đoàn thể: Trung tâm Y tế có 1 Chi bộ sinh hoạt với 61 Đảng viên và 1 tổ chức Công đoàn với 119 công đoàn viên tại Trung tâm và 136 công đoàn viên tại Trạm Y tế xã – thị trấn.

     2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

          - Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về khám, điều trị và y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, ATVSTP, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, CSSKSS, TTGDSK và quản lý – điều hành hoạt động các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ như khám điều trị và phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng,lao, phong, tâm thần, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường, y tế học đường, dinh dưỡng …

          - Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với Trạm Y tế xã – thị trấn và các cơ sở trên địa bàn.

          - Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ tại Trung tâm y tế và  y tế xã – thị trấn, NVYT khóm ấp và các cán bộ khác. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với CCVC và quản lý tài chính, tài sản theo qui định của pháp luật. Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo qui định, quản lý toàn diện các hoạt động về tổ chức tài chính và chuyên môn kỹ thuật của các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 1. Thành tích chung của đơn vị:

Năm 2017 tập thể Trung tâm Y tế với lòng quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, nâng cao 12 điều y đức, thực hiện nghiêm túc qui tắc ứng xử trong ngành Y tế, hết lòng phục vụ nhân dân, vì vậy năm 2017 đạt được những thành tích như sau:

 

 

TT

NỘI DUNG

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

I

Hoạt động khám chữa bệnh

1

Tổng số khám chung

100.000

100.235

100.2

100.000

141.32

141,33

2

Tổng số bệnh nhân nội trú

4.900

5.140

104

4.900

5.417

110

3

Tổng số ngày điều trị nội trú

26.000

2.596

99

26.000

28.168

108

4

Xét nghiệm

25.000

25.012

100

25.000

25.364

101,4

5

Siêu âm

3.000

3.025

100,8

3.000

3.197

106,5

6

Xquang

4.000

4.005

100

3.500

3.521

100,6

7

Điện tâm đồ

2.500

3.121

124,8

2.500

3.709

148,4

II

Chương trình sốt rét

1

Số xã điều tra dịch tể

15

15

100

15

22

146

2

Số điểm

15

15

100

15

22

146

3

Số lam máu tìm KST-SR

1000

1000

100

500

506

101

III

Chương trình PC. CRLDTH Iode

1

Số cửa hàng giám sát (cái)

24

24

100

12

12

100

2

Tỷ lệ hộ dân dùng muối Iode (%)

> 90

> 90

100

> 90

> 90

100

IV

Chương trình VSATTP

1

Kiểm tra kinh doanh tiêu dùng

150

180

120

150

146

97,33

2

Kiểm tra dịch vụ ăn uống

800

876

109

800

902

112,75

V

Chương trình  vệ sinh môi trường - y tế trường học

1

Kiểm tra nhà tiêu HVS (cái)

15

15

100

50

50

100

2

Kiểm tra Vệ sinh y tế trường học (trường)

60

60

100

60

60

100

3

Tỉ  lệ số trường triển khai  YTTH (%)

100

100

100

100

100

100

4

Triển khai nha học đường (trường)

3200

3200

100

3200

3200

100

5

HS súc miệng ngừa sâu răng (%)

100

100

100

100

100

100

VI

Chương trình lao

1

Xét nghiệm đàm phát hiện

500

    716

143

 1.  
 1.  
 1.  

2

Thu dung bệnh mới

1.000

971

97

 1.  
 1.  
 1.  

4

Điều trị lành

170

170

100

170

170

100

VII

Chương trình phong

1

Tổng số quản lý

10

11

110

07

07

100

2

Chăm sóc tàn tật

09

09

100

08

08

100

3

Khám phát hiện

4.000

3.886

97

4.000

3.340

83,5

VIII

Chương trình  CSSKSS

1

Thuốc uống

4.500

4.488

99

4.400

4.275

97

2

Quản lý thai

> 95

1.690

100

>95

1658

100

3

Phụ nữ khám thai > 3 lần

95,9

1.690

100

95,9

1.690

100

IX

Chương trình tiêm chủng

1

Miễn dịch đầy đủ

2.254

2319

102

2.020

2.072

102,75

2

VAT2+  thai phụ

1739

2128

122

1.890

1.885

99,73

3

Trẻ 18 tháng tiêm Sởi - rubella

2.120

2.032

95

2.120

2.132

100,56

4

Trẻ 18 tháng tiêm nhắc DTC mũi 4

2.120

2.140

109

2.120

2.112

99,62

5

Trẻ tiêm VNNB-B đủ 2 mũi

2.125

2.061

96

2.125

2.068

97,31

6

Trẻ tiêm VNNB-B mũi 3

2.070

2.230

107

2.070

2.236

108,01

7

Trẻ được bảo vệ uốn ván

2.020

2000

99

2.020

1.941

96,08

X

Truyền thông giáo dục sức khỏe

1

Phát thanh huyện

48

88

183

48

58

120

2

Phát thanh xã

720

720

100

720

740

102

3

Bản tin sức khỏe

72

92

127

72

80

111

4

Truyền thông huyện

48

101

210

48

196

408

5

Truyền thông xã

180

216

120

180

216

120

6

Thảo luận nhóm

540

540

100

150

150

100

7

Tư vấn sức khỏe

2.700

2.796

103.5

2700

4.510

167

8

Xe loa

04

4

100

4

6

150

9

Giám sát tại xã - TT

60

75

125

60

120

200

10

  Phối hợp các đơn vị tổ chức truyền thông

12

45

375

12

12

100

 

 

* Sáng tạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

          Sáng kiến cải tiến trong sắp xếp cải tiến lề lối làm việc, vừa đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh đạt chất lượng, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, bằng cách phân công, giao việc cụ thể hợp lý từng cán bộ phụ trách từng chương trình, xếp lịch xuống địa bàn hàng tháng quản lý tất cả các chương trình Y tế quốc gia như phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tay chân miệng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy…

          Hàng tháng cử cán bộ luân phiên xuống địa bàn mình phụ trách 1 hoặc 2 lần  giám sát nắm bắt toàn bộ các chương trình rất thuận lợi trong công tác giám sát nắm đối tượng, kết hợp với Trạm y tế vận động tuyên truyền phát tờ rơi đến tận tay người dân kịp thời, tổ chức họp báo hàng tháng hoặc họp đột xuất khi có dịch bệnh xảy ra giám sát và báo cáo kịp thời, kiến thức phòng bệnh của người dân từng bước được nâng lên, nhưng đạt hiệu quả cao, vì vậy bản thân mỗi cán bộ không ngừng vượt khó cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa không ngừng nâng cao y đức của người thầy thuốc bằng cách lồng ghép vào công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt lệ Chi bộ, đồng thời luôn thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy trong công tác khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng lên được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.

2. Những biện pháp thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích:

- Ban giám đốc luôn phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu đầu năm cho các cá nhân phụ trách chương trình và Trạm Y tế xã - thị trấn. Tạo điều kiện giúp đỡ từng mục tiêu chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm và giám sát tuyến cơ sở. Đồng thời, cố gắng sắp xếp khoa phòng và trang thiết bị hiện có để đảm bảo cho hoạt động chuyên môn.

- Thường xuyên nhắc nhở CBVC học tập, rèn luyện nâng cao y đức và tinh thần thái độ phục vụ. Duy trì giao ban tuần, họp lệ tháng, sơ tổng kết đánh giá nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh sửa chữa kịp thời các yếu kém. Từ đó, có kế hoạch chỉ đạo sát hợp với tình hình thực tế địa phương và tình hình chuyên môn nghiệp vụ của CBVC hiện tại.

- Toàn thể cán bộ viên chức đơn vị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy- quy chế của ngành, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích không để xảy ra tiêu cực;

- Tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo, phối kết hợp tốt giữa ba đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì và phát huy trên các lĩnh vực, tin bài tuyên truyền kết quả hoạt động các chương trình thực hiện tốt, từng bước nâng cao ý thức tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân;

- Công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn thực hiện thường xuyên liên tục khống chế xử lý ổ dịch nhỏ không để xảy ra diện rộng: Sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, sốt phát ban, cúm A H5N1, A H1N1

- Y đức luôn được rèn luyện, học tập và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ. Thực hiện tốt qui tắc ứng xử trong cơ quan.

- Tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội, qui chế dân chủ trong cơ quan và các phong trào khác.

- Có sáng kiến cải tiến về lề lối làm việc, bố trí sắp xếp công việc hợp lý cho từng CBVC, tổ chức lồng ghép hoạt động nhiều chương trình trong cùng một thời gian (Sốt xuất huyết, Nước sạch môi trường, Iode, Sốt rét …) đạt được hiệu quả cao.

Sáng kiến: Khảo sát kiến thức, thực hành về sàng lọc trước sinh của các bà mẹ mang thai đến khám tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và trạm Y tế xã Long An năm 2017.

Hiệu quả: có hướng đề xuất: tăng cường các biện pháp tuyền truyền giáo dục,  phải có sự phối kết hợp  chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, mạng lưới cộng tác viên và các Trạm Y tế xã đóng vai quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác tuyện truyền, hướng dẫn thực hành sàng lọc trước sinh, nâng cao kiến thức dự phòng, các yếu tố nguy cơ, các phương pháp phát hiện để can thiệp và điều trị sớm một số dị tật bẩm sinh cho các bà mang thai , góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đạt tỷ lệ 80% sàng lọc trước sinh vào năm 2020.

      3. Việc thực hiện các  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:

- Tập thể Trung tâm Y tế luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, mỗi CBVC ngay đầu năm đều đăng ký thi đua, thực hiện tốt an toàn giao thông ….

- Chăm lo đời sống cán bộ, công chức viên chức: Tập thể luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ về mọi mặt, về chuyên môn với tinh thần giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, ngoài ra thành lập tổ hùn vốn xoay vòng giúp đỡ nhau lúc khó khăn mỗi tháng 200.000 đồng (1 cán bộ), mỗi cá nhân tham gia đầy đủ các đợt cứu trợ thiên tai lụt bão, quỹ vì người nghèo…

- Tham gia công tác xã hội, khám bệnh từ thiện cấp thuốc miễn phí ở các xã Tân Hạnh, Bình Hoà Phước, Thạnh Quới, Tân Hạnh, Phú Đức, Thị trấn, Long An  … .khoảng 15.500 bệnh nhân.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

Vai trò tổ chức Đảng lãnh đạo Trung tâm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ viên chức, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thế.

Kết quả xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong 2 năm 2016 - 2017

- Chi bộ kiểm tra  được xếp loại “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Công đoàn công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

- Chi đoàn công nhận danh hiệu “Vững mạnh”.

- Kiểm tra đơn vị văn hóa  xếp loại " đơn vị văn hóa"

Ngoài ra lập kế hoạch, cải tiến công tác quản lý đưa 15/15 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia  y tế xã theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2015- 2020 vượt chỉ tiêu sở y tế giao góp phần cho xã nông thôn mới đạt tiêu chí 15.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Lao động tiên tiến

Quyết định số 108/QĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Sở y tế Vĩnh Long

Tập thể có 255 cá nhân trong tổng số 219 cá nhân thuộc tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 26 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thành tích của tập thểị đã đạt được như đã nêu trên là trung thực.

 

 

 

 

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng

Thành tích của tập thể Trung tâm y tế Long Hồ, đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế xét duyệt và nhất trí đề nghị Chủ tịch  UBND tỉnh Vĩnh Long xét tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể Trung tâm y tế Long Hồ .

 

Vĩnh Long, ngày     tháng     năm 2018

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

     SỞ Y TẾ VĨNH LONG                                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TRUNG TÂM Y TẾ LONG HỒ                                                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                                      Long Hồ, ngày 15 tháng 01 năm 2018                   

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2017

Đơn vị Trung tâm y tế Long Hồ

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :

1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Trung tâm Y tế Long hồ được thành lập theo Quyết định số 5784/QĐ-SYT, ngày 27/12/2016 của Sở Y tế Vĩnh Long.

- Trung tâm Y tế Long Hồ nằm tại khóm 1, Thị trấn long hồ, huyện Long Hồ, điện thoại: 0703942030, địa chỉ email: ttytlongho@gmail.com;

- Những đặc điểm chính của đơn vị: Long Hồ là một huyện nằm ven Thị xã Vĩnh Long có 14 xã và 01 Thị Trấn gồm 117 khóm ấp, có số dân là 170.328 người có diện tích tự nhiên là 192,98 km2. Đa số sống nghề canh tác sản xuất nông nghiệp, được thiên nhiên ưu đãi với nguồn nước ngọt quanh năm, nên thích hợp chăn nuôi và trồng trọt, trình độ dân trí tương đối thấp, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe có tiến bộ đáng kể.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo quyết định số: 26/2005/QĐ – BYT, ngày 09/9/2005 của Bộ Y tế và quyết định của Sở Y tế Vĩnh Long cho phép đơn vị thành lập 2 Phòng, 4 Khoa với - Trung tâm Y tế Long Hồ biên chế được giao trong năm 2017 là 255, đơn vị thực hiện 255 cụ thể :

Tổng số cán bộ viên chức: 255

- Thạc sỹ y khoa: 03

- Thạc sỹ môi trường: 01

- Bs chuyên khoa I: 13, Bác sỹ: 20

- Cử nhân YTCC: 01

- Dược sĩ  CKI: 01, Dược sĩ ĐH: 07, Dược sĩ TH: 22

- Y sĩ: 69

- Điều dưỡng: 42 trong đó cử nhân: 08

- Nữ hộ sinh: 37 trong đó cử nhân 03

- Kỹ thuật viên: 05 trong đó CN: 01

- Khác: 34

          - Ngoài ra Trung tâm Y tế còn cử đi đào tạo nâng cao trình độ Sau đại học và Đại học cho tuyến Huyện và Trạm y tế :

          - Tổ chức Đảng, đoàn thể: Trung tâm Y tế có 1 Chi bộ sinh hoạt với 61 Đảng viên và 1 tổ chức Công đoàn với 119 công đoàn viên tại Trung tâm và 136 công đoàn viên tại Trạm Y tế xã – thị trấn.

     2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

          - Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về khám, điều trị và y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, ATVSTP, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, CSSKSS, TTGDSK và quản lý – điều hành hoạt động các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ như khám điều trị và phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng,lao, phong, tâm thần, tai nạn thương tích, vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường, y tế học đường, dinh dưỡng …

          - Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với Trạm Y tế xã – thị trấn và các cơ sở trên địa bàn.

          - Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ tại Trung tâm y tế và  y tế xã – thị trấn, NVYT khóm ấp và các cán bộ khác. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với CCVC và quản lý tài chính, tài sản theo qui định của pháp luật. Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo qui định, quản lý toàn diện các hoạt động về tổ chức tài chính và chuyên môn kỹ thuật của các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

 1. Thành tích chung của đơn vị:

Năm 2017 tập thể Trung tâm Y tế với lòng quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, nâng cao 12 điều y đức, thực hiện nghiêm túc qui tắc ứng xử trong ngành Y tế, hết lòng phục vụ nhân dân, vì vậy năm 2017 đạt được những thành tích như sau:

 

 

TT

NỘI DUNG

Năm 2016

Năm 2017

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

I

Hoạt động khám chữa bệnh

1

Tổng số khám chung

100.000

100.235

100.2

100.000

141.32

141,33

2

Tổng số bệnh nhân nội trú

4.900

5.140

104

4.900

5.417

110

3

Tổng số ngày điều trị nội trú

26.000

2.596

99

26.000

28.168

108

4

Xét nghiệm

25.000

25.012

100

25.000

25.364

101,4

5

Siêu âm

3.000

3.025

100,8

3.000

3.197

106,5

6

Xquang

4.000

4.005

100

3.500

3.521

100,6

7

Điện tâm đồ

2.500

3.121

124,8

2.500

3.709

148,4

II

Chương trình sốt rét

1

Số xã điều tra dịch tể

15

15

100

15

22

146

2

Số điểm

15

15

100

15

22

146

3

Số lam máu tìm KST-SR

1000

1000

100

500

506

101

III

Chương trình PC. CRLDTH Iode

1

Số cửa hàng giám sát (cái)

24

24

100

12

12

100

2

Tỷ lệ hộ dân dùng muối Iode (%)

> 90

> 90

100

> 90

> 90

100

IV

Chương trình VSATTP

1

Kiểm tra kinh doanh tiêu dùng

150

180

120

150

146

97,33

2

Kiểm tra dịch vụ ăn uống

800

876

109

800

902

112,75

V

Chương trình  vệ sinh môi trường - y tế trường học

1

Kiểm tra nhà tiêu HVS (cái)

15

15

100

50

50

100

2

Kiểm tra Vệ sinh y tế trường học (trường)

60

60

100

60

60

100

3

Tỉ  lệ số trường triển khai  YTTH (%)

100

100

100

100

100

100

4

Triển khai nha học đường (trường)

3200

3200

100

3200

3200

100

5

HS súc miệng ngừa sâu răng (%)

100

100

100

100

100

100

VI

Chương trình lao

1

Xét nghiệm đàm phát hiện

500

    716

143

 1.  
 1.  
 1.  

2

Thu dung bệnh mới

1.000

971

97

 1.  
 1.  
 1.  

4

Điều trị lành

170

170

100

170

170

100

VII

Chương trình phong

1

Tổng số quản lý

10

11

110

07

07

100

2

Chăm sóc tàn tật

09

09

100

08

08

100

3

Khám phát hiện

4.000

3.886

97

4.000

3.340

83,5

VIII

Chương trình  CSSKSS

1

Thuốc uống

4.500

4.488

99

4.400

4.275

97

2

Quản lý thai

> 95

1.690

100

>95

1658

100

3

Phụ nữ khám thai > 3 lần

95,9

1.690

100

95,9

1.690

100

IX

Chương trình tiêm chủng

1

Miễn dịch đầy đủ

2.254

2319

102

2.020

2.072

102,75

2

VAT2+  thai phụ

1739

2128

122

1.890

1.885

99,73

3

Trẻ 18 tháng tiêm Sởi - rubella

2.120

2.032

95

2.120

2.132

100,56

4

Trẻ 18 tháng tiêm nhắc DTC mũi 4

2.120

2.140

109

2.120

2.112

99,62

5

Trẻ tiêm VNNB-B đủ 2 mũi

2.125

2.061

96

2.125

2.068

97,31

6

Trẻ tiêm VNNB-B mũi 3

2.070

2.230

107

2.070

2.236

108,01

7

Trẻ được bảo vệ uốn ván

2.020

2000

99

2.020

1.941

96,08

X

Truyền thông giáo dục sức khỏe

1

Phát thanh huyện

48

88

183

48

58

120

2

Phát thanh xã

720

720

100

720

740

102

3

Bản tin sức khỏe

72

92

127

72

80

111

4

Truyền thông huyện

48

101

210

48

196

408

5

Truyền thông xã

180

216

120

180

216

120

6

Thảo luận nhóm

540

540

100

150

150

100

7

Tư vấn sức khỏe

2.700

2.796

103.5

2700

4.510

167

8

Xe loa

04

4

100

4

6

150

9

Giám sát tại xã - TT

60

75

125

60

120

200

10

  Phối hợp các đơn vị tổ chức truyền thông

12

45

375

12

12

100

 

 

* Sáng tạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

          Sáng kiến cải tiến trong sắp xếp cải tiến lề lối làm việc, vừa đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh đạt chất lượng, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, bằng cách phân công, giao việc cụ thể hợp lý từng cán bộ phụ trách từng chương trình, xếp lịch xuống địa bàn hàng tháng quản lý tất cả các chương trình Y tế quốc gia như phòng chống sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tay chân miệng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy…

          Hàng tháng cử cán bộ luân phiên xuống địa bàn mình phụ trách 1 hoặc 2 lần  giám sát nắm bắt toàn bộ các chương trình rất thuận lợi trong công tác giám sát nắm đối tượng, kết hợp với Trạm y tế vận động tuyên truyền phát tờ rơi đến tận tay người dân kịp thời, tổ chức họp báo hàng tháng hoặc họp đột xuất khi có dịch bệnh xảy ra giám sát và báo cáo kịp thời, kiến thức phòng bệnh của người dân từng bước được nâng lên, nhưng đạt hiệu quả cao, vì vậy bản thân mỗi cán bộ không ngừng vượt khó cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa không ngừng nâng cao y đức của người thầy thuốc bằng cách lồng ghép vào công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt lệ Chi bộ, đồng thời luôn thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy trong công tác khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng lên được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.

2. Những biện pháp thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích:

- Ban giám đốc luôn phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu đầu năm cho các cá nhân phụ trách chương trình và Trạm Y tế xã - thị trấn. Tạo điều kiện giúp đỡ từng mục tiêu chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm và giám sát tuyến cơ sở. Đồng thời, cố gắng sắp xếp khoa phòng và trang thiết bị hiện có để đảm bảo cho hoạt động chuyên môn.

- Thường xuyên nhắc nhở CBVC học tập, rèn luyện nâng cao y đức và tinh thần thái độ phục vụ. Duy trì giao ban tuần, họp lệ tháng, sơ tổng kết đánh giá nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh sửa chữa kịp thời các yếu kém. Từ đó, có kế hoạch chỉ đạo sát hợp với tình hình thực tế địa phương và tình hình chuyên môn nghiệp vụ của CBVC hiện tại.

- Toàn thể cán bộ viên chức đơn vị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy- quy chế của ngành, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích không để xảy ra tiêu cực;

- Tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo, phối kết hợp tốt giữa ba đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì và phát huy trên các lĩnh vực, tin bài tuyên truyền kết quả hoạt động các chương trình thực hiện tốt, từng bước nâng cao ý thức tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân;

- Công tác giám sát dịch bệnh trên địa bàn thực hiện thường xuyên liên tục khống chế xử lý ổ dịch nhỏ không để xảy ra diện rộng: Sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, sốt phát ban, cúm A H5N1, A H1N1

- Y đức luôn được rèn luyện, học tập và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ. Thực hiện tốt qui tắc ứng xử trong cơ quan.

- Tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội, qui chế dân chủ trong cơ quan và các phong trào khác.

- Có sáng kiến cải tiến về lề lối làm việc, bố trí sắp xếp công việc hợp lý cho từng CBVC, tổ chức lồng ghép hoạt động nhiều chương trình trong cùng một thời gian (Sốt xuất huyết, Nước sạch môi trường, Iode, Sốt rét …) đạt được hiệu quả cao.

Sáng kiến: Khảo sát kiến thức, thực hành về sàng lọc trước sinh của các bà mẹ mang thai đến khám tại khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản và trạm Y tế xã Long An năm 2017.

Hiệu quả: có hướng đề xuất: tăng cường các biện pháp tuyền truyền giáo dục,  phải có sự phối kết hợp  chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể, mạng lưới cộng tác viên và các Trạm Y tế xã đóng vai quan trọng trong việc đẩy mạnh công tác tuyện truyền, hướng dẫn thực hành sàng lọc trước sinh, nâng cao kiến thức dự phòng, các yếu tố nguy cơ, các phương pháp phát hiện để can thiệp và điều trị sớm một số dị tật bẩm sinh cho các bà mang thai , góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020 đạt tỷ lệ 80% sàng lọc trước sinh vào năm 2020.

      3. Việc thực hiện các  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:

- Tập thể Trung tâm Y tế luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, mỗi CBVC ngay đầu năm đều đăng ký thi đua, thực hiện tốt an toàn giao thông ….

- Chăm lo đời sống cán bộ, công chức viên chức: Tập thể luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ về mọi mặt, về chuyên môn với tinh thần giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, ngoài ra thành lập tổ hùn vốn xoay vòng giúp đỡ nhau lúc khó khăn mỗi tháng 200.000 đồng (1 cán bộ), mỗi cá nhân tham gia đầy đủ các đợt cứu trợ thiên tai lụt bão, quỹ vì người nghèo…

- Tham gia công tác xã hội, khám bệnh từ thiện cấp thuốc miễn phí ở các xã Tân Hạnh, Bình Hoà Phước, Thạnh Quới, Tân Hạnh, Phú Đức, Thị trấn, Long An  … .khoảng 15.500 bệnh nhân.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

Vai trò tổ chức Đảng lãnh đạo Trung tâm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ viên chức, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thế.

Kết quả xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong 2 năm 2016 - 2017

- Chi bộ kiểm tra  được xếp loại “Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh”.

- Công đoàn công nhận danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

- Chi đoàn công nhận danh hiệu “Vững mạnh”.

- Kiểm tra đơn vị văn hóa  xếp loại " đơn vị văn hóa"

Ngoài ra lập kế hoạch, cải tiến công tác quản lý đưa 15/15 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia  y tế xã theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2015- 2020 vượt chỉ tiêu sở y tế giao góp phần cho xã nông thôn mới đạt tiêu chí 15.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2017

Lao động tiên tiến

Quyết định số 108/QĐ ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Sở y tế Vĩnh Long

Tập thể có 255 cá nhân trong tổng số 219 cá nhân thuộc tập thể đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 26 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

 

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thành tích của tập thểị đã đạt được như đã nêu trên là trung thực.

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                                                                                                    THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                                                                                                                                                                  

 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng

Thành tích của tập thể Trung tâm y tế Long Hồ, đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế xét duyệt và nhất trí đề nghị Chủ tịch  UBND tỉnh Vĩnh Long xét tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể Trung tâm y tế Long Hồ .

 

Vĩnh Long, ngày     tháng     năm 2018

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)