Truy cập nội dung luôn

THÀNH TÍCH TTYT NĂM 2021

THÀNH TÍCH TTYT NĂM 2021

         SỞ Y TẾ VĨNH LONG                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ LONG HỒ                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

          

                                                                        Long Hồ, ngày   09     tháng    04        năm 2022

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ KHEN TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC NĂM 2021

 

 

Đơn vị Trung tâm y tế Long Hồ

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH:

- Trung tâm Y tế Long hồ được thành lập theo Quyết định số 5784/QĐ-SYT, ngày 27/12/2016 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

- Trung tâm Y tế Long Hồ nằm tại khóm 1, Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, điện thoại: 0703942030, địa chỉ email: ttytlongho@gmail.com;

- Những đặc điểm chính của đơn vị: Long Hồ là một huyện nằm ven Thành Phố Vĩnh Long có 14 xã và 01 Thị Trấn gồm 112 khóm ấp, có số dân là 167.328 người có diện tích tự nhiên là 192,98 km2. Đa số sống nghề canh tác sản xuất nông nghiệp, sản xuất chăn nuôi và trồng trọt, trình độ dân trí tương đối thấp, đời sống kinh tế của người dân từng bước được nâng lên, kiến thức về chăm sóc sức khỏe có tiến bộ đáng kể.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện theo Thông tư số: 37/2016/TT – BYT, ngày 25/10/2016 của Bộ Y tế và quyết định số: 1916/QĐ-SYT, ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Sở Y tế Vĩnh Long về việc ban hành quy định nhiệm vụ các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế huyện. Trung tâm Y tế Long Hồ biên chế được giao trong năm 2020 là 256, đơn vị thực hiện 238 cụ thể :

Tổng số cán bộ viên chức: 238

- Thạc sỹ y khoa: 03

- Thạc sỹ môi trường: 01

- Bs chuyên khoa I: 13, Bác sỹ: 20

- Cử nhân YTCC: 01

- Dược sĩ  CKI: 01, Dược sĩ ĐH: 07, Dược sĩ TH: 22

- Y sĩ: 67

- Điều dưỡng: 38 trong đó cử nhân: 08

- Nữ hộ sinh: 34 trong đó cử nhân 03

- Kỹ thuật viên: 05 trong đó CN: 01

- Khác: 26

          - Ngoài ra Trung tâm Y tế còn cử đi đào tạo nâng cao trình độ Sau đại học và Đại học cho tuyến Huyện và Trạm y tế :

          - Tổ chức Đảng, đoàn thể: Trung tâm Y tế có 1 Chi bộ sinh hoạt với 61 Đảng viên và 1 tổ chức Công đoàn với 117 công đoàn viên tại Trung tâm và 136 công đoàn viên tại Trạm Y tế xã – thị trấn.

     2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:

          - Trung tâm Y tế triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về khám, điều trị và y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là Covid-19, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, ATVSTP, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, CSSKSS, TTGDSK và quản lý – điều hành hoạt động các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ như khám điều trị và phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng mở rộng,lao, phong, tâm thần, tai nạn thương tích, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe môi trường, y tế học đường, dinh dưỡng …

          - Hướng dẫn và giám sát chuyên môn kỹ thuật về các hoạt động thuộc lĩnh vực phụ trách đối với Trạm Y tế xã – thị trấn.

          - Tham gia đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách cho cán bộ tại Trung tâm y tế và  y tế xã – thị trấn, NVYT khóm ấp và các cán bộ khác. Thực hiện quản lý cán bộ, chế độ chính sách, khen thưởng kỷ luật đối với CCVC và quản lý tài chính, tài sản theo qui định của pháp luật. Thực hiện các chế độ thống kê báo cáo theo qui định, quản lý toàn diện các hoạt động về tổ chức tài chính và chuyên môn kỹ thuật của các Trạm Y tế xã – thị trấn trên địa bàn Huyện.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

  1. Thành tích chung của đơn vị:

Tập thể Trung tâm Y tế với lòng quyết tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện, nâng cao công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ, nâng cao 12 điều y đức, thực hiện nghiêm túc qui tắc ứng xử trong ngành Y tế, hết lòng phục vụ nhân dân, vì vậy năm 2021 đạt được những thành tích như sau:

 

TT

NỘI DUNG

Năm 2020

Năm 2021

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

Chỉ tiêu

Thực hiện

Tỉ lệ đạt %

I

Hoạt động khám chữa bệnh

1

Tổng số khám chung

120.000

160.307

133.59

120.000

124.054

103,38

2

Tổng số ngày điều trị ngoại trú

100

250

250

100

220

220,00

3

Xét nghiệm

25.000

30.439

121.76

25.000

32.116

128,46

4

Điện châm

2.000

2.382

119

2.000

1.915

96

II

Chương trình sốt rét

1

Số xã điều tra dịch tể

15

15

100

15

15

133,33

2

Số điểm

15

15

100

15

15

100

3

Số lam máu tìm KST-SR

600

601

100

600

637

106,17

III

Chương trình PC. CRLDTH Iode

1

Số cửa hàng giám sát (cái)

12

12

100

12

12

100

IV

Chương trình  vệ sinh môi trường - y tế trường học

1

Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom và xử lý (%)

100

100

100,00

100

100

100,00

2

Tỷ lệ CSYT công lập tuyến xã  được giám sát hoạt động quản lý CTYT  và giảm thiểu chất thải nhựa

100

100

100,00

100

100

100,00

VI

Chương trình lao

1

Tổng số người nghi lao đến khám

1.153

1.405

121

988

1081

109,41

V

Phục hồi chức năng

 

Tổng số bệnh nhân phát hiện mới

120

107

89,17

120

255

212,50

 

Tổng số BNQL điều trị tại cộng đồng

300

213

71,00

300

317

105,67

 

Số người tàn tật hoà nhập xã hội

60

68

113,33

60

111

185,00

 

TS lần giám sát đến xã

120

135

112,50

120

120

100,00

 

Khám sức khỏe định kỳ cho người khuyết tật

3,200

4104

128,25

3.200

3409

106,53

VI

Chương trình phòng chống HIV/AIDS

  

 

TS HIV (+) mới phát hiện

449

448

99.7

449

483

107

 

- HIV còn sống

266

278

104

266

299

112

 

- AIDS

280

280

100

280

280

100

 

+ Tử vong

183

181

97

183

184

100

 

 

* Sáng tạo vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao:

          Sáng kiến cải tiến trong sắp xếp cải tiến lề lối làm việc, vừa đảm bảo công tác khám và điều trị bệnh đạt chất lượng, vừa đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, bằng cách phân công, giao việc cụ thể hợp lý từng cán bộ phụ trách từng chương trình, xếp lịch xuống địa bàn hàng tháng quản lý tất cả các chương trình Y tế quốc gia như phòng chống dịch covid -19, sốt xuất huyết, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, tay chân miệng, phòng chống suy dinh dưỡng, phòng chống tiêu chảy…

          Hàng tháng cử cán bộ luân phiên xuống địa bàn mình phụ trách 1 hoặc 2 lần  giám sát nắm bắt toàn bộ các chương trình rất thuận lợi trong công tác giám sát nắm đối tượng, kết hợp với Trạm y tế vận động tuyên truyền phát tờ rơi đến tận tay người dân kịp thời, tổ chức họp báo hàng tháng hoặc họp đột xuất khi có dịch bệnh xảy ra giám sát và báo cáo kịp thời, kiến thức phòng bệnh của người dân từng bước được nâng lên, nhưng đạt hiệu quả cao, vì vậy bản thân mỗi cán bộ không ngừng vượt khó cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, vừa không ngừng nâng cao y đức của người thầy thuốc bằng cách lồng ghép vào công tác phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt lệ Chi bộ, đồng thời luôn thực hiện tốt Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Vì vậy trong công tác khám chữa bệnh và phục vụ nhân dân đạt chất lượng và hiệu quả ngày càng nâng lên được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân.

2. Những biện pháp thực hiện và nguyên nhân đạt được thành tích:

- Ban giám đốc luôn phân công nhiệm vụ và giao chỉ tiêu đầu năm cho các khoa, phòng, các cá nhân phụ trách chương trình và Trạm Y tế xã - thị trấn. Tạo điều kiện giúp đỡ từng mục tiêu chương trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm và giám sát tuyến cơ sở. Đồng thời, cố gắng sắp xếp khoa phòng và trang thiết bị hiện có để đảm bảo cho hoạt động chuyên môn.

- Thường xuyên nhắc nhở CBCCVC học tập, rèn luyện nâng cao y đức và tinh thần thái độ phục vụ. Duy trì giao ban ngày, tuần, họp lệ tháng, sơ tổng kết đánh giá nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát huy những ưu điểm, chấn chỉnh sửa chữa kịp thời các yếu kém. Từ đó, có kế hoạch chỉ đạo sát hợp với tình hình thực tế địa phương và tình hình chuyên môn nghiệp vụ của CBCCVC hiện tại. Vì thế, đến thời điểm hiện nay trên cơ bản các nội dung của chương trình đều đạt kế hoạch được giao.

- Toàn thể cán bộ công chức, viên chức đơn vị chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy- quy chế của ngành, quản lý sử dụng kinh phí đúng mục đích không để xảy ra tiêu cực;

- Tham mưu kịp thời cho các cấp lãnh đạo, phối kết hợp tốt giữa các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh;

- Công tác truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì và phát huy trên các lĩnh vực, tin bài tuyên truyền kết quả hoạt động các khoa, phòng, chương trình thực hiện tốt, từng bước nâng cao ý thức tự chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người dân;

- Công tác giám sát và cách ly người từ vùng dịch trở về địa phương thực hiện rất tốt đúng theo qui định và chỉ đạo của cấp trên, dịch bệnh covid-19 trên địa bàn thực hiện thường xuyên liên tục và diễn biến phức tạp, khống chế xử lý ổ dịch nhỏ không để xảy ra diện rộng: Sốt xuất huyết, sốt rét, tay chân miệng, sốt phát ban, cúm A H5N1, …

- Y đức luôn được rèn luyện, học tập và nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ. Thực hiện tốt qui tắc ứng xử trong cơ quan.

- Tham gia thực hiện tốt chính sách xã hội, qui chế dân chủ trong cơ quan, nếp sống văn minh cơ quan và các phong trào khác.

- Có sáng kiến cải tiến về lề lối làm việc, bố trí sắp xếp công việc hợp lý cho từng CBCCVC, tổ chức lồng ghép hoạt động nhiều chương trình trong cùng một thời gian ( covid – 19, Sốt xuất huyết, Nước sạch môi trường, Iode, Sốt rét …) đạt được hiệu quả cao.

      3. Việc thực hiện các  chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước:

- Tập thể Trung tâm Y tế Long Hồ luôn chấp hành nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, luôn gương mẫu đi đầu thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, mỗi CBVC ngay đầu năm đều đăng ký thi đua, thực hiện tốt an toàn giao thông ….

- Chăm lo đời sống cán bộ, công chức viên chức: Tập thể luôn có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ nhau cùng tiến bộ về mọi mặt, về chuyên môn với tinh thần giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, ngoài ra thành lập tổ hùn vốn xoay vòng giúp đỡ nhau lúc khó khăn mỗi tháng 200.000 đồng (1 cán bộ), mỗi cá nhân tham gia đầy đủ các đợt cứu trợ thiên tai lụt bão, quỹ vì người nghèo…

- Tham gia công tác xã hội, khám bệnh từ thiện cấp thuốc miễn phí ở các xã Tân Hạnh, Bình Hoà Phước, Thạnh Quới, Tân Hạnh, Phú Đức, … .khoảng 15.500 bệnh nhân.

4. Hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể:

Vai trò tổ chức Đảng lãnh đạo Trung tâm Y tế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc 12 điều y đức, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ viên chức, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thế.

Kết quả xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong  năm  2020.

- Chi bộ:  Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Giấy khen Quyết định số: 164-QĐ/HU ngày 05/03/2021 của Ban thường vụ huyện Ủy huyện Long Hồ.

- Công đoàn: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Quyết định số 69/QĐ-CĐN ngày 15/12/2020 của Công đoàn ngành Y tế.

- Chi đoàn:

   + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Giấy khen Quyết định số 14/QĐ-ĐTN ngày 20/10/2020 của Ban thường vụ Huyện đoàn Long Hồ.

             + Giấy khen Tập thể Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Long Hồ đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020. Quyết định số 6205/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND huyện Long Hồ.

     - Kiểm tra đơn vị văn hóa  xếp loại " đơn vị văn hóa" 100/100 điểm.

Ngoài ra lập kế hoạch, cải tiến công tác quản lý đưa 15/15 Trạm Y tế đạt chuẩn quốc gia  y tế xã theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2015- 2020 vượt chỉ tiêu sở y tế giao góp phần cho xã nông thôn mới đạt tiêu chí 15.

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu

2020

Tập thể Lao động xuất sắc

Quyết định Số: 719/QĐ-UBND ngày 29/3/2021; của Ủy ban Nhân dân tỉnh

2. Hình thức khen thưởng

Năm

Danh hiệu thi đua

Số ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu

2020

Bằng  khen của UBND tỉnh

Quyết định số 829/QĐ ngày 09 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long ( Nhì cụm khối thi đua năm 2020)

2020

Bằng  khen của UBND tỉnh

Quyết định số 1763/QĐ ngày 15 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Năm 2021 tập thể không có cá nhân bị kỷ luật, tập thể có  219/ 236 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 17 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo thành tích của tập thể  đã đạt được như đã nêu trên là trung thực.

 

  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN                             THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

TRỰC TIẾP NHẬN XÉT, XÁC NHẬN                                                                                                                                                                           

 

 

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

Xác nhận thành tích và đề nghị khen thưởng

Thành tích của tập thể Trung tâm y tế Long Hồ, đã được Hội đồng thi đua khen thưởng Ngành Y tế xét duyệt và nhất trí đề nghị Chủ tịch  UBND tỉnh Vĩnh Long xét tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho tập thể Trung tâm y tế Long Hồ .

 

Vĩnh Long, ngày     tháng     năm 2022

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)